KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2020

Home  »  KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2020

Walne Zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,
POSK, Londyn 7.03.2020

Zebranych powitała prezes, Regina Wasiak-Taylor. Poinformowała, że wcześniej tego dnia odbyła się tradycyjnie już, msza święta w kościele im. Andrzeja Boboli, w intencji WZ. Szczęśliwie nie odnotowaliśmy odejścia żadnego z Członków ZPPnO. W czasie mszy św. ks. Marek Reczek modlił się za zdrowie chorujących Kolegów, a ta grupa, niestety, powiększyła się ostatnio. Z powodu niedyspozycji nie mogli przyjść na Walne Zgromadzenie Koledzy z Londynu: Danuta Kamieniecka, Alicja Moskalowa, Krzysztof Rowiński, Katarzyna Bzowska, s. Bożena Anna Flak, Wojciech Klas, Tomasz Miecarek. Wśród czternastu uczestników WZ aż troje to byli nowi Członkowie ZPPnO z UK: Iza Smolarek, Ewelina Pelici i Aleksander Sławiński, którzy w kilku słowach opowiedzieli o sobie i swojej twórczości. Prezes zaproponowała, aby spotkaniu przewodniczył Wiktor Moszczyński, a protokółowała Elżbieta Smoleńska, co zostało przyjęte.

Minutą ciszy uczczono zmarłych pisarzy i artystów związanych niegdyś ze ZPPnO: Floriana Śmieję z Kanady i ilustratorkę książek emigracyjnych, Danutę Laskowską-Osiecką.

Wiktor Moszczyński udostępnił obecnym na Walnym Zebraniu protokół z poprzedniego Zgromadzenia  ZPPnO z okresu minionej kadencji (17.03. 2019 -7.03.2020). Protokół ten był opublikowany w 57 numerze „Pamiętnika Literackiego”.

Sprawozdanie Zarządu ZPPnO z minionej kadencji

Sprawozdanie z pracy Zarządu ZPPnO przedstawiła prezes ZPPnO, dziękując na wstępie osobom zaangażowanym w realizację wydarzeń kulturalnych w minionym roku.

W minionej kadencji Związek liczył 93 członków z 17 krajów. Oprócz nowych Kolegów przyjętych do Związku i wcześniej wymienionych, dołączyła do nas z Kolonii pisarka, Justyna Steckiewicz. Lista członków ZPPnO nie zmieniła się od zeszłego roku, ponieważ zgodnie z decyzjami poprzednich WZ jesteśmy zmuszeni usuwać z niej osoby, które nie płacą rocznych składek członkowskich przez co najmniej 3 lata. Gdyby nie to drastyczne posunięcie to w tym roku liczba naszych Członków osiągnęłaby 100 osób.

W minionej kadencji Zarząd spotkał się 9 razy, niestety tylko raz w pełnym składzie. Prezes dziękowała kilkakrotnie Kolegom nazywanym „satelitami” za ich pomoc i gotowość do pracy. Należy wyjaśnić, że zgodnie ze statutem mamy 7 członków Zarządu, ale ta mała grupa nie wystarcza, aby prowadzić szeroką działalność dlatego od kilku lat wybieramy też tzw. satelitów, którzy zapraszni są na zebrania i niezwykle ofiarnie nam pomagają. Prezes postanowiła przypomnieć wszystkie spotkania literackie jakie zorganizował Zarząd, aby pokazać skalę i znaczenie działalności Związku, będącego zawsze organizacją małą, a nawet ekskluzywną.

  1. Imprezy

*Krótko po ubiegłorocznym WZ odbyła się promocja książki Mieczysławy Wazacz „Wrocław ocalałych”, wydanej przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA z Rzeszowa. Z wydawnictwem tym współpracuje wielu pisarzy polonijnych, ma ono w rejestrze dziesiątki wznowień i opracowań utworów emigracyjnych pisarzy.

*Grażyna Maxwell i Regina Taylor odwiedziły Muzeum Polskie w Chicago, gdzie pozostawiły kilka kompletów „Pamiętnika Literackiego”. Do spotkania doszło dzięki Aleksandrze Ziółkowskiej-Boehm.

*Piotr Surmaczyński podczas wizyty w Wilnie promował swoje wydawnictwo i swoją książkę, ale też londyński „Pamiętnik Literacki”, który pozostawił w bibliotece w Wilnie.

*W maju zorganizowano promocję książki „Brześć niezapomniane miasto” Danuty Waszczukówny-Kamienieckiej z udziałem ks. Zbigniewa Karolaka z Polski. Spotkanie zaszczyciło grono znanych w polonijnym świecie emigrantów-seniorów. Do IV wydania książki przyłożył rękę Związek Pisarzy, stając się jej współwydawcą, ale wszystkie koszty wydania pokryła Pani Danuta. Dodatkowo przekazała na rzecz Związku kilkadziesiąt egz książki. Na 10. WTK książka sprzedawała się bardzo dobrze i była poszukiwana.

*Regina Taylor i Colin Craven nadal prowadzą w hotelu YMCA na Lancaster Gate koncerty jazzowe, starając się prezentować utwory o wysokim standardzie. Odbyły się w minionym roku 3 koncerty z cyklu „Jazz, Dance and Prosecco”.

*Jednym z najważniejszych wydarzeń dla ZPPnO są majowe Targi Książki w Warszawie. Związek uczestniczy w Targach Książki od ok. 12 lat. W przeszłości ZPPnO był zapraszany przez inne wydawnictwa i dzielił stoisko, np. ze SPP Oddział Warszawski i APAJTE.  Obecnie mamy własne, maleńkie stoisko na wielkim Stadionie Narodowym.

Targi to znakomita okazja by poznać środowisko, nawiązać kontakty z ludźmi książki, zapoznać się z nowościami wydawniczymi. Podczas zeszłorocznych targów, a były to 10.WTK, odbywały się spotkania z czytelnikami i podpisywanie książek członków Związku, a pisarze są proszeni o wywiady dla radia i telewizji. Ubiegłoroczne targi zostały w dużej części pokryte przez dotację Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, PAFT i samych pisarzy.

Podczas trwania targów w Warszawie Zarząd ZPPnO stara się organizować imprezy towarzyszące.

W ubiegłym roku w Domu Polonii zostały wręczone Nagrody Literackie ZPPnO. Libor Martinek otrzymał laur za popularyzowanie polskiej literatury w Czechach, a Jacek Hajduk za najlepszą książkę o tematyce emigracyjnej, czyli za zbiór esejów „W rejony mroku”, o Herlingu-Grudzińskim. Laudację wygłosili: ksiądz prof. Janusz Ihnatowicz, który przyjechał z Houston oraz dr Adam Wierciński z UO. Na sali znalazła się również inna jurorka naszej nagrody, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Delaware. Ta uroczystość miała dostojną artystycznie oprawę, Maja Komorowska czytała fragmenty nagrodzonej książki, a uroczystość zaszczyciła Magda Zawadzka.

*Po intensywnym pobycie w Warszawie, Regina Taylor i Grażyna Maxwell odwiedziły Kraków. Tam odbyła się sesja naukowa „Zapomniani pisarze emigracyjni”. Do współudziału zaprosiliśmy  naukowców z Uniwersytetu w Rzeszowie. Trzecie spotkanie „O zapomnianych pisarzach emigracyjnych” spotkało się z dużym zainteresowaniem Rzeszowian – przyjechało do „Klubu pod Gruszką” aż 10 akademików z Rzeszowa – a moderatorem był prof. Wojciech Ligęza UJ.
* Również w Krakowie odbył się zorganizowany przez ZPPnO koncert „Przede wszystkim Moniuszko” kończący wspomnianą sesję naukową. W koncercie wystąpiły znane i zaprzyjaźnione ze Związkiem Pisarzy artystki: Magdalena Bobrowska – śpiewaczka operowa oraz Dominika Szlezynger – pianistka.

Warto wiedzieć, że w Krakowie Regina Taylor rozmawiała z Profesorem Januszem Gruchałą, prowadzącym katedrę edytorstwa na Polonistyce na UJ. Jej zdaniem niedostatecznie dużo robi się na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat pisarzy emigracyjnych skupionych kiedyś wokół OPiM. Bez pomocy ZPPnO katedra nie uzyskałaby archiwum Oficyny Poetów i Malarzy. Niestety, do dziś nie opublikowano żadnej książki, tomu korespondencji któregoś z pisarzy z Oficyną. Oczywiście każdego roku powstaje kilka prac magisterskich, ale jak dotąd ukazała się tylko jedna praca doktorska i to nie w szerokim obiegu księgarskim. UJ otrzymało w zapisie testamentowym 50.000 £ od Krystyny Bednarczyk na założenie Pracowni Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, i należy zaraz dodać, że stworzona tam pracownia (przy ul. Gołębiej) jest piękna, przez studentów wykorzystana. W pracowni znajduje się pełny księgozbiór wydawnictw OPiM oraz archiwum z korespondencją. Prezes RWT zaproponowała prof. Januszowi Gruchale w 2020 wspólną konferencję „Autorzy OPiM”. Bardzo przy tym ważne, aby emigrację reprezentowali pisarze z polskiej diaspory. Profesor Gruchała obiecał wystarać się o fundusze na przyjazd pisarzy polskich z zagranicy.

*Po powrocie do Londynu w POSK-u, w pięknej sali, gdzie wyeksponowane są obrazy Mieczysława Lurczyńskiego (pisarza i malarza), odbyła się promocja książki prof. Haliny Taborskiej „Sztuka w miejscach śmierci”. O ważnym dziele niedawnej rektor PUNO mówił dr Andrzej Suchcitz.

*Prof.  Rafał Habielski wygłosił w Londynie pod koniec wakacji wykład „Zdzisław Broncel znany i nieznany”. O tym pisarzu, członku ZPPnO będziemy nadal mówili z kilku powodów. Zgodnie z testamentem Hanny Bronclowej istniała przez kilka lat Fundacja Bronclów, która była dla nas bardzo hojna, wielu pisarzy otrzymało dotacje na swoje projekty.

*Nadal odbywają się spotkania poetyckie z cyklu „Czytanie utworów polskich poetów” zainicjowane przez Janusza Guttnera w 2012. We wrześniu Janusz przygotował z Izą Wilczyńską program złożony z wierszy Anny Świrszczyńskiej pochodzących z tomu „Budowałam barykadę”.

*Prezes ZPPnO przygotowała wyjazdowy program literacko-muzyczny „Z Krapkowic w świat”. Na zaproszenie burmistrza rodzinnych Krapkowic udały się na Śląsk Opolski Regina WT, Grażyna Maxwell, Zofia Butler (Hiszpania) i Lizzie Taylor z opowieściami o tym jak i dlaczego ważne jest utrzymywanie kontaktów z miejscem swojego dzieciństwa. W programie wzięli również udział: prof. Stanisław Nicieja, dr Adam Wierciński, Bartek Morawski TVP i wielu innych.
*Nadal prowadzimy Salony Literackie, ale nie zawsze w Ognisku Polskim, ponieważ Ambasada RP w Londynie nie dała nam subwencji na rok 2019. Sala w Ognisku kosztuje wraz z montażem sceny aż  Ł750, a więc bez pomocy MSZ nie uda się tego prowadzić w klubie na Exhibition Road. Salon 26 urządziliśmy (bez kolacji, tylko z bufetem) w Jazz Cafe w POSKu, ale ten program nie spodobał się naszym stałym bywalcom. Było to spotkanie z Gabrielą Kurylewicz, która okazała się pod wieloma względami bardzo utalentowaną córką Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, ponieważ nie tylko opowiadała o swoich rodzicach, grała na fortepianie utwory swego ojca, ale też czytała własne wiersze. Natomiast w dyskusji z publicznością podniosła kwestie filozoficzne jak przystało na dra nauk filozoficznych, którym jest.
Dzięki uprzejmości konsula Gromskiego z puli „ad hoc” Ambasada zapłaciła za wynajem Ogniska na program dedykowany Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu i ten mogliśmy poprowadzić w starym stylu. W grudniowym Salonie Literackim gościł prof. Rafał Habielski i dr Jacek Hajduk. W części artystycznej wystąpił 35-osobowy (!) chór z Enfield „Beniaminek”. Śpiewano kolędy s. Bożeny Anny Flak, a z kraju przyjechała na tę okazję wielce utalentowana s. Karen Trafankowska – pianistka i dyrygentka.

* Po raz trzeci odbył się Świąteczny Festiwal Literatury dla Dzieci. Poprzednie dwa urządziliśmy w Instytucie Sikorskiego (raz do roku sala jest udostępniana bezpłatnie), ale wszyscy byliśmy rozczarowani frekwencją tego spotkania, a poziom pierwszej jego edycji też był słaby. Okazało się, że przepiękne wnętrze zabytkowego Instytutu im. gen. Sikorskiego nie pozwala na zabawy dzieci, ogranicza też skalę występów i późniejszego poczęstunku. Postanowiliśmy zatem, że urządzimy ten festiwal po raz trzeci, ale w innym miejscu i jeśli nie wyjdzie, to z niego zrezygnujemy. Tuż przed Bożym Narodzeniem program urządziliśmy ze Szkołą im. Lotników na północy Londynu. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Katarzyna Knap-Raczyńska i Iwona Wropaj, a z pisarzy wystąpili: Magda Czajkowska, Bożena Mazur-Nowak, Aleksander Sławiński, Janusz Guttner i inni. Spotkanie udało się doskonale. Ten sam zespół zgłosił chęć przygotowania następnego w tym roku.

* Po udanym programie „Poezja po trzykroć” przygotowanym przez Wojtka Klasa i Maję Cybulską, z udziałem Tomasza Mielcarka i Aleksandra Sławińskiego, postanowiliśmy kontynuować ten cykl i już zaplanowane jest kolejne spotkanie na marzec 2020. Program jest świetny również z tego powodu, że oprócz zaprezentowania obecnych na spotkaniu poetów, daje wszystkim okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń literackich. Obecność Mai Cybulskiej podnosi zawsze temperaturę dyskusji.

*Należy podkreślić rozwijającą się współpracę z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie. Departament Literatury IKP pod batutą Magdy Raczyńskiej działa niezwykle prężnie, popularyzując literaturę polską wśród Brytyjczyków dlatego możemy proponować tej instytucji nasze anglojęzyczne projekty. Przyjeżdżający w okresie przerwy zimowej na uniwersytetach amerykańskich, Członek ZPPnO, Charles Kraszewski, od kilku lat regularnie daje nad Tamizą wykłady, promuje swoje najnowsze przekłady dzieł polskich pisarzy na język angielski. W tym roku wygłosił w POSKu porywający wykład o Tytusie Czyżewskim. Naszym wspólnym dziełem (z IKP) był też wieczór celebracji 85. urodzin Adama Czerniawskiego „Poezja i Prawda”. Zgromadził na scenie i wśród publiczności wielkich miłośników literatury i poezji Czerniawskiego.

*Nie zapominamy o starszych wiekiem i stażem pisarzach i sympatykach ZPPnO. Po śmierci znanej i lubianej malarki i ilustratorki emigracyjnych książek, Danuty Laskowskiej-Osieckiej, zaprosiliśmy na wieczór dedykowany jej pamięci. Spotkanie odbyło się po angielsku, ponieważ zapowiedzieli liczne przybycie angielscy przyjaciele malarki. Spotkanie otworzyła Regina Wtaylor, o malarstwie śp. Danuty mówił Andrzej Maria Borkowski. Wieczór zakończyły wspomnienia snute przez uczestników spotkania.  Było to wzruszające spotkanie.

*W Ognisku Polskim odbyła się ceremonia wręczenia dorocznej Nagrody Literackiej ZPPnO. W 2019 pięcioosobowe jury jednogłośnie przyznało dwie nagrody: dr Ninie Taylor-Terleckiej za całokształt twórczości, a Amerykaninowi, Ericowi Karpelesowi, za wspaniałe dzieło powstałe pierwotnie w 2018 po angielsku i zaraz spolszczone jako „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza”. Sponsorami nagród (po 500 £) były Irena Delmar oraz Krystyna Makowiecka. Ceremonia okazała się piękną uroczystością, którą poprzedziła kolacja Zarządu z laureatami, a na spotkanie przybyli luminarze kultury polskiego Londynu oraz liczni Anglicy – przyjaciele nagrodzonych (przedstawiciele uniwersytetu z Białegostoku, Turynu, redakcji Zeszytów Literackich i inni). W organizacji tego spotkania wziął udział cały Zarząd ZPPnO wraz z nieocenioną pomocą jego „satelitów”.

Na koniec sprawozdania prezes podała, że w minionej kadencji Zarząd i jego członkowie przygotowali 23 (!)  spotkania literackie i programy.

  1. „Pamiętnik Literacki”

Ukazały się 2 numery (57 i 58) „Pamiętnika Literackiego”. Opóźnienie edycji wynikało z problemów finansowych Związku i opóźnień spowodowanych przez firmę wydawniczą Piotra Surmaczyńskiego. Udało się od niego uzyskać tylko 150 egzemplarzy „Pamiętnika” t. LVII. Sytuację uratowała subwencja z PAFTu, czek od Jolanty Lane oraz darowizna Martina Taylora, dzięki czemu dodrukowano brakujące 250 egzemplarzy. Po niemiłych doświadczeniach z wydawnictwem Meridian Publishing Ltd, Zarząd postanowił zakończyć współpracę z tą firmą. Następny tom PL, tzw. Herlingowy wydrukowaliśmy w Anglii, korzystając (jak poprzednio) z pomocy finansowej Martina Taylora, Jolanty Lane i PAFTu. Tom LVIII wydany u nowych drukarzy zyskał odświeżający retusz, ma lepszy papier i został dobrze przyjęty przez czytelników. Od lat przy tej okazji składamy na ręce redaktora ODRY, Pana Mieczysława Orskiego serdeczne podziękowanie za wspieranie naszych działań przez konsekwentne zamieszczanie recenzji z każdego tomu naszego pisma.

c.Strona internetowa ZPPnO

Promocję medialną działalności ZPPnO od wielu lat prowadzi na stronie www.zppno.org oraz na Facebook Kasia Bzowska, za co jej gorąco dziękujemy. Ze względu na chorobę Koleżanki, musimy znaleźć kogoś spośród nas, aby przejął lub wydatnie pomógł w prowadzeniu tej strony.

d.Finanse Związku
Prezes podkreśliła pomoc różnych organizacji charytatywnych i osób prywatnych, w tym Członków Związku Pisarzy przekazujących fundusze na naszą działalność. Bez tej pomocy nie moglibyśmy funkcjonować, ponieważ nie dysponujemy stałym budżetem. Jedyną naszą siłą są składki członkowskie, które – powiedzmy sobie szczerze – nie wszyscy przekazują.

e.Postulaty poprzedniego WZ

Opóźnia się wydanie „Arkusza pisarzy i malarzy” z wierszami 13 poetów. Dzieje się tak w związku z chorobą wydawcy p. Jana Kapanowskiego, który już nie wróci do drukarni i z faktem, że Tomasz Mielcarek zrezygnował z prowadzenia tego wydania. Koszt „Arkusza” w chwili wyjściowej miał wynosić ok. 600 funtów, ponieważ Jan Kapanowski obiecał darmowy druk i konopny papier. Od tego czasu zebrano jednak na ten cel 1100 £ i można już wrócić do planów wydawniczych. Pojawiła się też redaktorka z Polski, p. Martyna Jakubowska, którą interesuje nasz bibliofilski druk. Wygląda na to, że będziemy z nią współpracowali.
Nie udało się zorganizować kiermaszu książek, który zwykle zapewnia jakiś dochód. Ale dla naszych dubletów i starych książek zawalających małe pomieszczenie biurowe Związku, s. Bożena Anna Flak znalazła miejsce na magazynowanie u Sióstr Nazaretanek w Enfield.

Natomiast postulat bycia na 10.WTK, wydrukowania monograficznego tomu PL poświęconego Herlingowi i urządzenia Salonu Literackiego dedykowanego autorowi „Innego świata” – zostały zrealizowane.

Komisja Rewizyjna i jej sprawozdanie

Krótkie sprawozdanie przewodniczącej Magdy Czajkowskiej było jasne, nie było też pesymistyczne.     .

W minionej kadencji dochody Związku – z imprez, dotacji, składek i in. – wyniosły 10.653 £, natomiast – rozchody 10.232 £. Komisja szczególnie podkreśliła, że jedyny stały budżet Związku Pisarzy stanowią składki jego członków (25 funtów rocznie), które w dniu WZ zostały opłacone przez 50-ciu Członków!

Wydawanie dwa razy do roku „Pamiętnika Literackiego” oznacza znalezienie ok. 5 000 funtów. Dla prezesa jest to ogromne zadanie wymagające składania wielu wniosków o dotacje, nie mówiąc o tuzinach napisanych listów i apelach. Dlatego wszelkie dary ogromnie nas cieszą. Piękny prezent nadszedł tuż przed WZ od Profesora Eugeniusza Kruszewskiego z Danii, który przekazał na ogólne potrzeby Związku, głównie na kontynuację PL, sumę 500 funtów. Profesorowi Kruszewskiemu bardzo za to dziękujemy. Krystyna Kaplan, wieloletni skarbnik ZP, zwróciła uwagę na malejące sumy z „koszyczka”, czyli z datków zbieranych na spotkaniach literackich, ponieważ nasze imprezy nie są biletowane. Koledzy nie przywiązują do tego wagi, uważając to za wstydliwy obowiązek. Zupełnie niesłusznie. Wiele spotkań literackich, nawet małych, robionych jest bardzo starannie, dużym nakładem sił, dlatego potrzebny jest zawsze „ktoś”, kto taki koszyczek umiejętnie podsunie zebranym. A nasi goście zwykle są hojni, doceniają wieczory, które  mają ładną oprawę, towarzyszy im wino i poczęstunek.

Sąd Koleżeński nie miał żadnch spraw.

Za zaproponowanym przez przewodniczącego WZ, Wiktora Moszczyńskiego, udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, głosowały wszystkie osoby zgromadzone na zebraniu.

Wybory

Walne Zebranie miało quorum, ponieważ 14 obecnych na zgromadzeniu członków ZP dysponowało 36 głosami przekazanymi przez nieobecnych Kolegów, najczęściej drogą elektroniczną.

Wybór prezesa Zwiazku, Reginy Wasiak-Taylor odbył się przez aklamację również jednogłośnie wybrano nowy skład Zarządu Związku. Wcześniej przyjęto rezygnację Piotra Surmaczyńskiego z Zarządu ZPPnO. Zarząd pozostał w składzie:

Katarzyna Bzowska-Buddrystyna Kaplan
Wojciech Klas
Janusz Guttner
Elżbieta Smoleńska

Do Zarządu wybrano dodatkowo Wiktora Moszczyńskiego przy ogólnym zadowoleniu WZ.

Zaakceptowano poprzedni skład Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, a także Fundacji Domu Pisarza.

Projekty i najważniejsze plany literackie Związku

Regina Taylor przypomniała o zaplanowanych projektach: wyjeździe do Madrytu pod koniec marca br., na zaproszenie Elżbiety Bortkiewicz. ZPPnO przedstawi tam swoją działalność oraz zaprezentuje PL, będzie podjęty „herbatką” u Pani Ambasadorowej RP w Madrycie. Elżbieta Wittlin chciałaby nas oprowadzić po swoich ulubionych miejscach w stolicy Hiszpanii. Zaplanowany jest tez wieczór poezji Łobodowskiego. Będzie też prawdopodobnie wycieczka do Samosierry. I dalej: pojedziemy na 11. Warszawskie Targi  Książki w maju br. Zarząd ZPPnO ma przygotować projekt obchodów 70-lecia powołania Nagrody Literackiej ZPPnO w 2021.

Wolne wnioski i postulaty

Wiktor Moszczyński zaproponował by w księgarni POSK-u pojawiła się witryna z „Pamiętnikiem Literackim”, prezentująca żyjących pisarzy emigracyjnych oraz aby włączyć sprzedaż PL do promocji książek na spotkaniach autorskich członków ZPPnO.

Krystyna Kaplan wniosła ponownie postulat, ażeby członkowie ZPPnO zobowiązali się do sprzedaży 2 egzemplarzy „Pamiętnika Literackiego” w cenie po Ł5.00 (bez kosztów pocztowych). Elżbieta Smoleńska dodała, że jest to w mocy każdego z nas. Z jej inicjatywy 26 egzemplarzy PL zostało zakupionych przez Galerię Ślendzińskich w Białymstoku.

Niespełnione postulaty z poprzedniego WZ będą realizowane w bieżącej kadencji.

Zakończenie WZ

Wiktor Moszczynski podziękował zebranym za przybycie. Zaprosił na przekąski do suto zastawionego stołu.

W części artystycznej po oficjalnym spotkaniu odbył się wieczór poezji Anny Świrszczynskiej z tomiku „Budowałam barykadę” przygotowany przez Janusza Guttnera i Izę Wilczyńską.
Protokół sporządziła Elżbieta Smoleńska

 POST FACTUM

Szanowni Państwo,
minęło kilka tygodni od Walnego Zebrania, a życie podyktowało zasadnicze zmiany w naszych planach. Globalna epidemia wirusa Covid-19 zmienia naszą dotychczasową działalność.

W nowej sytuacji Zarząd Związku Pisarzy będzie kontynuował pracę w granicach dozwolonych obecnymi restrykcjami, a to znaczy, że możemy przygotować i wydać LIX tom „Pamiętnika Literackiego” i doprowadzić do opublikowania długo „przenoszonego” londyńskiego „Arkusza Pisarzy i Malarzy” z wierszami 13 poetów. (Niestety, do wydrukowania tej bibliofilskiej pozycji wciąż nam brakuje jeszcze kilkuset funtów. )
Budynek POSKu w którym mieści się nasze biuro został zamknięty na czas nieokreślony. Nasza aktywność zeszła do obszaru prywatnych izolatek i samoizolacji.
Tam teraz rodzą się nowe pomysły, powstają utwory w kontekście tego, co przeżywamy. Dlatego zwracam się do wszystkich Członków ZPPnO z serdeczną prośbą o kontynuowanie pisania.
Twórczości literackiej dobrze służy samotność, a różnego rodzaju ograniczenia i problemy wyzwalają świeże pomysły i inwencję. Czekamy na nowe utwory prozą i wierszem zrodzone w czasie kwarantanny, w okresie, który nazywamy „Czasem oblężenia”. Nadesłane materiały będziemy się starali publikować w półroczniku, na stronie internetowej, a może poświęcimy im osobną publikację książkową?

Drodzy Państwo, życzę wszystkim przetrwania w zdrowiu tego trudnego i niepewnego okresu, wymagającego – od wielu z nas – absolutnego przestawienia się i dyscypliny. Proszę o kontakt ze mną, z Członkami Zarządu ZPPnO, szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko.

Z życzeniami siły ducha i z koleżeńskim pozdrowieniem

Regina Wasiak-Taylor

 

 

W przeddzień Walnego Zebrania w kościele św. Andrzeja Boboli odprawiona została msza święta za dusze Zmarłych Kolegów. W minionym roku zmarł Jerzy Roman Krzyżanowski z Chicago, literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki, publicysta, bliski współpracownik redakcji „Pamiętnika Literackiego”.

Walne zebranie (wyborcze) odbyło się 10 marca 2018 r. w Sali Multimedialnej POSK-u. Przybyłych powitała wiceprezes ZPPnO Regina Wasiak-Taylor, informując, że w marcu 2018 ZPPnO liczył 90 członków. Od poprzedniego WZ przyjęto nowych członków: Elżbietę Bortkiewicz (Hiszpania), Aleksandrę Baltissen (Holandia), Agatę Bizuk (Irlandia), Grażynę Winniczuk (Wielka Brytania) i Krystynę Stevenson (Wielka Brytania). Na zebranie przybyło 19 członków, którzy dysponowali przeszło 30 przekazanymi głosami. Zgodnie ze statutem, zebranie było ważne. Z zagranicy gościliśmy nową Koleżankę, Aleksandrę Baltissen z Holandii oraz laureatkę Nagrody Literackiej 2017, Elżbietę Bortkiewicz z Madrytu. Przewodniczącym WZ został Wiktor Moszczyński, a protokółował Wojciech Klas.

Działalność Zarządu w kadencji od marca 2017 do marca 2018 przedstawiła Regina Wasiak-Taylor, wiceprezes ZPPnO. Rozpoczęła (w nawiązaniu do starych zwyczajów radia BBC) od wydarzeń przykrych. W maju 2017 r. Grupa Artystyczna KaMPe odłączyła się od Związku, by prowadzić niezależną działalność, a jej twórca, Aleksy Wróbel, zrezygnował z członkostwa w ZPPnO. Natomiast prezes Związku, Andrzej Krzeczunowicz, powrócił jesienią do Polski na stałe.

Niewątpliwym sukcesem był udział ZPPnO w 8. Warszawskich Targach Książki. Zarząd ZPPnO potrafi przygotować dla naszych Członków forum, na którym mogą prezentować swoje dokonania twórcze. Związek miał samodzielne stoisko targowe, podpisywało na nim swoje publikacje 15 pisarzy. Podczas trwania WTK odbyła się sesja naukowa „Zapomniani pisarze emigracyjni”, prowadzona z wielkim znawstwem przez prof. Beatę Dorosz. Wzięli w niej udział znani badacze literatury emigracyjnej, niektórzy przyjechali na to spotkanie specjalnie spoza Warszawy. Referaty z tej sesji znalazły się w „Pamiętniku Literackim” (t. LV/2018, s. 11-78).

Po raz pierwszy Nagrody Literackie ZPPnO za 2016 wręczone zostały w Kraju. Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z udziałem nagrodzonych: prof. Henryka Siewierskiego i Tomasza Łychowskiego; nieobecny ks. dr Zdzisław Malczewski nadesłał przesłanie, które odczytano. Obszerne sprawozdanie z tych uroczystości opublikowane zostało w „Pamiętniku Literackim” (t. 2017/LIV, s. 11-36). Wydarzeniem zainteresowały się stołeczne media. Laureaci udzielili wywiadów, a Regina Wasiak-Taylor w radiowej „Dwójce” i Andrzej Krzeczunowicz w TVP mieli okazję, by obszerniej przedstawić działalność Związku Pisarzy.

Do niewątpliwych niespodzianek należało zaproszenie otrzymane z Parlamentu Europejskiego w Brukseli do przedstawienia europosłom polskim i brytyjskim historii i działalności Związku Pisarzy podczas tzw. roboczego lunchu. Szczegóły tego spotkania zamieściliśmy na naszej związkowej stronie internetowej.

Ponadto Zarząd zorganizował kilka spotkań i programów literackich w Londynie. Kontynuujemy cykliczne imprezy: Salony Literackie w Ognisku Polskim, koncerty z serii „Jazz, Dance and Prosecco” oraz „Czytanie utworów znanych polskich poetów”. Powodzeniem cieszyły się pokazy filmowe. Pierwszy odbył się z okazji wyjazdu do kraju znanej dokumentalistki Bożeny Garus-Hockuby, a w grudniu 2017 r., na zakończenie Roku Conrada, pokaz filmów zrealizowanych na podstawie powieści Józefa Conrada-Korzeniowskiego.

Z inicjatywy Piotra Surmaczyńskiego odbył się I. Świąteczny Festiwal Literatury dla Dzieci w siedzibie Muzeum gen. Sikorskiego.

2.Pamiętnik Literacki”
W minionej kadencji wyszedł czerwcowy i grudniowy tom naszego pisma, czyli tom LIII i LIV. Na majowe Warszawskie Targi Książki 2017 udało nam się wydać pismo wcześniej i zaprezentować na stoisku. Grudniowy zeszyt (LIV) o powiększonej zawartości, drukowany był we współpracy z kol. Piotrem Surmaczyńskim. Spodziewamy się, że dzięki tej zamianie PL będzie w Polsce kolportowany w księgarniach na terenie Polski

  1. Nagrody literackie

Nagrody ZPPnO 2017 otrzymały pisarki: Katarzyna Bzowska-Budd za „Mieszkam na wyspie”- nagroda im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku napisaną przez polskiego pisarza mieszkającego poza Polską oraz za popularyzowanie kultury polskiej w świecie – Elżbieta  Bortkiewicz, tłumaczka z języka polskiego na język hiszpański. (Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 marca 2018, po zakończeniu WZ w tej samej Sali Medialnej).
4. Internet

Strona internetowa Związku <www.zppno.org> prowadzona jest społecznie przez Katarzynę Bzowską z pomocą zaprzyjaźnionego z nami Szymona Mazurczaka. Informacje dotyczące Związku zamieszczane są również na Facebooku.
5. Finanse

Finanse Związku prowadzi nadal ofiarnie Krystyna Kaplan, która przygotowała na zebranie sprawozdanie wpływów i wydatków w minionej kadencji. Z zestawień wynika, że bez subsydiów nie moglibyśmy prowadzić tak szerokiej i różnorodnej działalności. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które nas wspierają. Należy tu wymienić stałe dotacje z PAFT-u, MSZ, Fundacji Bronclów, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz od naszych darczyńców: Niny Janczewskiej, Jolanty Lane, Martina Taylora i in. Tantiemy z ZAiKS-u przekazane nam zapisem testamentowym Elżbiety Zagórskiej wzbogaciły Związek o przeszło 1 000 funtów. Opłaty członkowskie systematycznie poprawiają się, powiększa się też lista naszych członków.

 

W foyer POSK-u udało się zorganizować kolejny kiermasz starej książki. Nowością była prezentacja najnowszych publikacji naszych kolegów, którzy mogli nie tylko sprzedać książki, ale również spotkać się z czytelnikami. Dochód ze sprzedaży książek zasilił kasę ZPPnO.

 

Wszystkie spotkania i programy organizowane przez ZPPnO anonsowane są w „Tygodniu Polskim”. Jest to wprawdzie dodatkowy wydatek dla Związku, ale jednocześnie wspieramy czasopismo polonijne istniejące od 1940, które od 3 lat na skutek trudności finansowych z dziennika stało się tygodnikiem.

 

  1. Wybory

Kol. Krzysztof Rowiński zaproponował kandydaturę Reginy Wasiak-Taylor na nowego prezesa ZPPnO, co zostało przyjęte przez aklamację. Na sekretarza Związku wybrano Katarzynę Bzowską-Budd, Krystyna Kaplan pozostała skarbnikiem. Do Zarządu weszli: Janusz Guttner, Wojciech Klas, Tomasz Mielcarek, Piotr Surmaczyński oraz Jolanta Lane i Wiktor Moszczyński. Do Komisji Rewizyjnej weszła Magdalena Czajkowska, Bożena Helena Mazur-Nowak i Jolanta Lane. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: s. Bożena Anna Flak, Krystyna Stevenson, Elżbieta Bortkiewicz. Skład Delegatów Funduszu Domu Pisarza nie zmienił się: Regina Wasiak-Taylor, Andrzej Suchcitz, Krzysztof Rowiński.

  1. Dyskusja

Podjęto temat zbliżających się ważnych rocznic w historii Związku Pisarzy, a co za tym idzie, ustalenia formy ich upublicznienia. I tak, na 70-lecie powstania Nagrody Literackiej ZPPnO (2021) wysunięto postulat przygotowania specjalnego wydawnictwa książkowego i konferencji naukowej wespół z badaczami literatury emigracyjnej. Oparcia do tego projektu należałoby szukać w organizacjach rządowych w kraju.

Tomasz Mielcarek uzasadnił potrzebę zainicjowania „Londyńskiego Arkusza Poetyckiego” pod egidą ZPPnO, mającego być platformą dla rozrzuconych po całym świecie poetów. Pomysł ten wyszedł od dawnego drukarza OPiM, Jana Kapanowskiego, który ma na składzie – wystarczające ilości na cel wydawnictw bibliofilskich – papier wodny i konopny. Wywiązała się dyskusja kogo drukować, jak często wydawać „Arkusz” i jaka nazwa dla tej inicjatywy byłaby odpowiednia: „Arkusz Literacki”, Arkusz Poetycki”, „Londyńska Arena Literacka”. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiono nowemu Zarządowi. Koszty tej nowej inicjatywy byłyby niewielkie, ponieważ druku chce się podjąć Jan Kapanowski. Tematem dyskusji stał się udział ZPPnO w 9.WTK (17-20 maja 2018). Ustalono zasady podpisywania nowości wydawniczych członków Związku Pisarzy, dostarczania publikacji na stoisko targowe etc. Mówiono też o udziale kolegów w 2. edycji sesji „Zapomniani pisarze emigracyjni” w dn. 19 maja b.r. Tym razem sesja odbędzie się w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta, ponieważ – po wysłuchaniu w ubiegłym roku uwag krytycznych – uważamy, że frekwencja będzie tam większa, aniżeli była dotychczas na targach.

Postulaty WZ

  1. Rozpocząć prace nad przygotowaniem publikacji o dziejach Nagrody Literackiej ZPPnO
  2. Udział w 9.WTK połączony z sesją o zapomnianych pisarzach emigracyjnych
  3. Wydanie bibliofilskie współczesnych poetów polonijnych

 

Walne Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie, pokazane później na naszej stronie internetowej. Na swym pierwszym posiedzeniu nowy Zarząd Związku przyznał Andrzejowi Krzeczunowiczowi tytuł Honorowego Prezesa ZPPnO.