Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDEP)

Home  »  Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDEP)

Celem uruchomienia Ośrodka badawczego powołanego przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO) jest merytoryczne usystematyzowanie naszej pracy rozpiętej między wspieraniem działań artystycznych szeroko rozumianego środowiska literackiego emigracji a badań nad jego wytworami, wpisującymi się w dziedzictwo polskiej mniejszości etnicznej kraju osiedlenia. Zakładamy, iż doprecyzowanie zakresu zadań wynikających z bieżących i długofalowych potrzeb naszego stowarzyszenia pomoże skupić się na konkretnych działaniach, przy równoczesnym zachowaniu wspólnego rdzenia, a jest nim dbałość o język, literaturę i kulturę polską powstającą oraz rozwijającą się poza granicami Kraju. Podejmowane badania wpisują się w obręb inicjatyw strategicznych Ośrodka, dążących w dalszym etapie do utworzeniu Wirtualnego Muzeum oraz Archiwum Polskiej Emigracji. Celem Muzeum będzie trwała ochrona dóbr kulturalnych dziedzictwa polskiej emigracji o charakterze materialnym i niematerialnym, jak i propagowanie informacji  o zbiorach.

Podejmujemy wyzwanie, którym jest współpraca międzypokoleniowa i międzykulturowa w poszukiwaniu nowych, multimodalnych rozwiązań w zakresie identyfikacji, definiowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa Polski poza granicami Kraju. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój naszej społeczności, jej heterogeniczność, równy dostęp mniejszości etnicznych do prawa zachowania różnorodnych tożsamości kulturowych (w tym językowej i literackiej) w kraju osiedlenia.

Ośrodek powołano decyzją Zarządu ZPPnO w dniu 6 lutego 2023. Główne działania, podejmowane w ramach działalności Ośrodka to:

  • organizacja wydarzeń artystyczno-naukowo-badawczych (konferencji, sympozjów, wykładów, małych grup badawczych, itp.)
  • inicjowanie i promocja badań naukowych
  • współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna przy wypracowaniu metod dbania o niematerialne dziedzictwo Polaków na emigracji; w tym wspieranie badań nad polską  emigracją, dążeń do utworzenie internetowych archiwów spuścizny  literackiej polskiej emigracji, archiwów mówionych, wspieranie polskich badaczy w badaniach nad emigracją, itp.
  • publikacje naukowe dotyczące literatury i polskiej kultury literackiej

Dr Justyna Gorzkowicz (dyrektor)
Regina Wasiak Taylor (wicedyrektor)
Dr Katarzyna Zechenter (wicedyrektor)

 

Research Center on the Legacy of  Polish Migration  ReCeLPM

The aim of launching the Research Centre established at the Union of Polish Writers Abroad in London (ZPPnO) is to provide a substantial structure to our work, which encompasses supporting the artistic activities of the broadly defined literary community of emigration and researching its creations that form part of the heritage of the Polish ethnic minority in the country of settlement. We believe that clarifying the scope of tasks resulting from the current and long-term needs of our association will help us focus on specific activities while preserving the common core, which is the care for the Polish language, literature, and culture emerging and developing outside Poland. The research undertaken is part of the Centre’s strategic initiatives aimed at creating a Virtual Museum and Archive of Polish Emigration (WMAPE?). The Museum’s objective is the permanent preservation of the tangible and intangible cultural heritage of Polish emigration, as well as the popularisation of information about the collections.

We embrace the challenge of intergenerational and intercultural cooperation in the pursuit of new, multimodal solutions for identifying, defining, and preserving Poland’s intangible heritage abroad. We place particular emphasis on the development of our community, its heterogeneity, and ensuring equal access for ethnic minorities to preserve their diverse cultural identities, including linguistic and literary aspects, in the country of settlement.

The Centre was established by a decision of the Board of the ZPPnO on 6th February 2023. The main activities undertaken by the Centre include:

  • Organising artistic, academic, and research events such as conferences, symposia, lectures, small research groups, etc.
  • Initiating and promoting scientific research.
  • Engaging in international and inter-institutional cooperation to develop methods for preserving the intangible heritage of Poles in exile. This includes supporting research on Polish emigration, efforts to create internet archives of the literary legacy of Polish emigration, spoken archives, and providing support for Polish researchers conducting research on emigration, among other initiatives.
  • Publishing scholarly works on literature and Polish literary culture.

Dr Justyna Gorzkowicz, Director
Regina Wasiak Taylor, Vice Director
Dr Katarzyna Zechenter, Vice Director