Statut ZPPnO

Home  »  Statut ZPPnO

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

STATUT
ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE

I.NAZWA, HISTORIA POWSTANIA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Zostało ono powołane do życia w Londynie w roku 1946 r., w imię tradycji XIX stulecia, nakazującej w okresie obcej przemocy w kraju, niepozwalającej na swobodny rozwój twórczości literackiej, na szczególne obowiązki polskich twórców mieszkających poza Krajem. W dobie III RP ZPPnO jest stowarzyszeniem pisarzy polskich mieszkających poza Krajem. W treści Statutu oprócz pełnej nazwy stowarzyszenia używana jest także nazwa: Związek lub skrót literowy: ZPPnO.

§2

Terenem działalności Związku jest cały świat, łącznie z Polską, od czasu odzyskania pełnej niezależności w 1989 r.

§3

Siedzibą władz Związku jest Londyn – stolica Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dopóki Walne Zebranie zwykłą większością głosów nie postanowi inaczej.

§4

Związek posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach w kraju, w którym ma swą siedzibę.

§5

Związek ma prawo prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym i wydawniczym zgodnie z przepisami kraju, w którym ma swoją siedzibę.

§6

Związek może, w razie potrzeby, zakładać oddziały, koła i kluby literackie.

§7

Zarząd używa specjalnej pieczęci.

II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Związek jest stowarzyszeniem twórczym i zawodowym pisarzy, którzy mieszkają poza Polską lub mieszkając w Polsce prowadzą działalność twórczą związaną z emigracją.

§9

Związek, wierny zasadom swobody myśli i słowa, zajmuje się różnorodnymi aspektami twórczości literackiej:
1. dba o jej całkowitą swobodę i o warunki uprawiania zawodu pisarskiego;
2. patronuje krzewieniu jej znajomości na terenie całego świata;
3. pomaga w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pisarzami innych krajów, zwłaszcza z tymi, którzy pracują w warunkach podobnych do warunków naszego Związku;
4. broni interesów i praw autorskich swoich członków;
5. reprezentuje polską społeczność pisarską na terenie Wielkiej Brytanii oraz pisarzy należących do Związku na całym świecie, także w Polsce;
6. dba o wymianę kulturalno-literacką z różnymi krajami świata łącznie z Polską;
7. udziela w miarę potrzeby w granicach swoich możliwości różnego rodzaju pomocy materialnej, prawnej i społecznej swoim członkom i ich rodzinom
8. czuwa nad ruchomym i nieruchomym majątkiem Związku.

§10

Związek wykonuje swoje zadania statutowe przez:
1. wspomaganie działalności środowisk członkowskich, na przykład kół i klubów literackich;
2. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz ewentualne powoływanie fundacji twórczych;
3. wydawanie periodycznych publikacji (od 1976 r. jest to Pamiętnik Literacki), a także ewentualnie publikacji książkowych oraz publikowanie materiałów dotyczących Związku w mediach wszelkiego typu;
4. organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich;
5. organizowanie twórczej współpracy z instytucjami o charakterze artystyczno-kulturalnym, jak teatry, kluby, domy kultury, a także o charakterze naukowym i oświatowym;
6. przyznawanie od 1951 r. dorocznej Nagrody Pisarskiej; za co odpowiada specjalnie powołane jury, którego przewodniczącym jest prezes ZPPnO wybrany przez Walne Zebranie

§11

1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
2. Także członkowie Związku działający w jego instancjach i organach pełnią swoją funkcję honorowo.

III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkiem Związku może zostać polski pisarz mieszkający na stałe poza Polską lub na terenie Polski, a także pisarz nie-Polak posiadający dorobek literacki w języku polskim, bądź na zaproszenie Zarządu Związku, bądź przez zgłoszenie do Zarządu wniosku o przyjęcie popartego przez co najmniej dwóch stałych członków Związku. Liczba członków Związku nie-Polaków nie może przekroczyć 10% wszystkich jego członków. Również liczba członków Związku mieszkających w Polsce nie powinna przekraczać 10% wszystkich członków.

§13

Pisarzami w rozumieniu niniejszego Statutu są szeroko rozumiani ludzie pióra działający w różnych mediach: prozaicy, poeci, eseiści, dramatopisarze, krytycy i estetycy literatury, tłumacze literatury pięknej i dokumentalnej oraz twórcy literatury dokumentalnej.

§14

W poczet członków przyjmuje Zarząd. Zasady przyjmowania do ZPPnO określa Regulamin Wewnętrzny.

§15

Członkowie dzielą się na: aktywnych, honorowych i sponsorujących. Dwie ostatnie kategorie określa Regulamin Wewnętrzny.

§16

Członkom aktywnym przysługuje:
1. czynne i bierne prawo wyborcze;
2. prawo do legitymacji członkowskiej;
3. prawo do zrzeszania się w kołach lub innych organizacjach działających w ramach Związku;
4. korzystanie z uprawnień statutowych.

§17

Członków Związku obowiązuje:
1. przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminu wewnętrznego oraz uchwał Walnego Zebrania;
2. punktualne opłacanie składek członkowskich.

§18

1. Członek Związku zostaje skreślony z listy członków ZPPnO:
a. na własne żądanie;
b. na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
c. skreślenia z listy członków przez Zarząd za działania na szkodę Związku
d. niepłacenia składek przez dwa lata;
e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
2. Członkowi Związku skreślonemu na podstawie podpunktu b i c przysługuje praw odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.
3. W razie uregulowania zaległych składek członkostwo Związku może być przywrócone decyzją Zarządu.
4. Członkostwo wygasa automatycznie wraz ze śmiercią członka Związku

IV. WŁADZE ZWIĄZKU

§19

Władzami Związku są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

§20

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne;
2. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co roku;
3. Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd bądź na życzenie co najmniej 1/3 członków, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§21

1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom na trzy tygodnie przed datą Walnego Zebrania
2. Wnioski mają prawo zgłaszać członkowie ZPPnO i powinny być one doręczone Zarządowi przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

§22

Walne Zebranie zwyczajne
1. dokonuje wyboru przewodniczącego
2. wysłuchuje sprawozdań Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
3. udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. dokonuje wyboru w tajnych głosowaniach: Prezesa, najwyżej siedmiu członków zarządu, trzech członków Komisji Rewizyjnej, trzech członków Sądu Koleżeńskiego
5. rozważa wnioski organów statutowych i członków Związku
6. uchwala ewentualne zmiany w statucie (większością 2/3 głosów)
7. rozważa ewentualne odwołania się członków od decyzji o wydaleniu ich ze Związku
8. nadaje godności honorowe, w tym „Honorowego Prezesa ZPPnO”
9. podejmuje decyzje w sprawie rozporządzania majątkiem Związku,
10. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Związku.

§23

W razie zgłoszenia wniosku o wotum nieufności dla Zarządu i uchwalenia go większością 2/3 głosów Walne Zebranie Nadzwyczajne przekształca się w Walne Zebranie Zwyczajne wraz z jego kompetencjami określonymi w §23 Statutu.
§24

Zmiany Statutu wymagają dla swej ważności 2/3 głosów członków przy obecności połowy uprawnionych.

§25

Decyzje o rozporządzaniu majątkiem Związku wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 głosów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy członków.

§26

Uchwała o rozwiązaniu się Związku wymaga dla swej ważności większości przynajmniej 2/3 głosów członków przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków na Walnym Zebraniu.

§27

Walne Zebranie Związku Zwyczajne i Nadzwyczajne działa według wcześniej uchwalonego przez Zarząd Regulaminu.

VI. ZARZĄD

§28

1. Członkami Zarządu są: Prezes ZPPnO, członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden wiceprezes, sekretarz, skarbnik i co najmniej 5 członków Zarządu, wybrani przez Walne Zebranie oraz prezesi Oddziałów, jeśli takie powstaną.
2. Do obowiązków Zarządu jako najwyższej władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami należy: akceptowanie planów działań oraz budżetu. Ponadto Zarząd jako organ kasacyjny rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
3. Kadencja zarządu trwa dwa lata

§29

Prezes ZPPnO w terminie miesiąca po zakończeniu Walnego Zebrania zwołuje zebranie Zarządu.

§30

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
3. ochrona moralnych i materialnych interesów członków Związku,
4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Związku, jeśli takie powstaną oraz ustalanie terytorialnego zasięgu ich działania
5. koordynowanie prac Związku oraz czuwanie nad ich przebiegiem,
6. kierowanie działalnością gospodarczą, administracyjną i socjalną Związku,
7. uchwalanie planów działalności i budżetu Związku,
8. przyjmowanie i skreślanie członków Związku według zasad określonych w regulaminie
9. zwoływanie Walnego Zebrania
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§31

Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał wiążących Związek. Dla ich ważności konieczny jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz jednego z członków Zarządu. Jeżeli uchwała dotyczy spraw finansowych, konieczny jest także podpis skarbnika.

§32

1. Do wykonywania poszczególnych zadań Zarząd może ustanowić Komisje stałe lub tymczasowe i powołuje ich przewodniczących.
2. Członków Komisji powołuje Zarząd na wniosek przewodniczących tych Komisji.
3. Komisje opracowują regulaminy swoich prac, podlegające zatwierdzeniu przez Zarząd.

§33

1. Zarząd uchwala regulamin swoich prac.
2. Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do prowadzenia określonych spraw.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§34

Komisja Rewizyjna:
1. sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Zarządu,
2. kontroluje zgodność uchwał i decyzji Zarządu z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem,
3. występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§35

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład naczelnych władz Związku.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz do roku.

§36

Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w razie stwierdzenia, że Zarząd lub Prezes swoim działaniem naruszają prawo, postanowienia Statutu, bądź uchwały Związku.

§37

Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swoich prac.
IX. SĄD KOLEŻEŃSKI

§38

1. Sąd Koleżeński konstytuuje się w terminie miesiąca po wyborze.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Dla rozpoznania poszczególnych spraw przewodniczący lub jego zastępca wyznacza komplety orzekające.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku.

§39

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, poza wyjątkiem określonym w §18 Statutu.

§40

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku

§41

Sąd Koleżeński może zarządzić podanie orzeczenia do publicznej wiadomości.
XI. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§42

1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Związku powstaje ze:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków i zapisów,
c. funduszów przeznaczonych na cele kultury,
d. działalności gospodarczej i wydawniczej Związku,
e. ofiarności publicznej

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

§43

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta wyłącznie przez Walne Zebranie Zwyczajne. Wniosek o rozwiązanie Związku powinien być podpisany przynajmniej przez 2/5 ogólnej liczby członków. Odpis wniosku Zarząd doręcza wszystkim Oddziałom nie później niż na miesiąc przed terminem Zjazdu.
2. W razie rozwiązania się Związku na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie powołuje likwidatorów

§44

W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Związku Walne Zebranie rozstrzyga i wskazuje cel, na który przeznacza majątek Związku.

opracował Jerzy Tuszewski
przy współpracy Katarzyny Bzowskiej-Budd