Władze

Home  »  Władze

Władzami Związku są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co roku. Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd bądź na życzenie co najmniej 1/3 członków, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Co drugi rok odbywa się Walne Zebranie Wyborcze, które wybiera zarząd i prezesa na dwuletnią kadencję. Aby wybór był ważny, musi w nim uczestniczyć co najmniej połowa członków Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem przekazanego uprawnienia komuś z obecnych na zebraniu.