Konkurs poetycki

Home  »  Bez kategorii  »  Konkurs poetycki
kwi 19, 2016 KBB

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 19 lat.
2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane ani nagradzane na innych konkursach poetyckich.
3. Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych.
4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw trzech wierszy w czterech egzemplarzach, do dnia 05 czerwca 2016 r. na adres korespondencyjny :

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
p. 222 Rewiry
z dopiskiem ? Ściana Poezji?

5. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej zamkniętej kopercie. W środku powinna znajdywać się karta z informacjami: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
6. Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się w lipcu 2016 r. na fanpage’u konkursu Ściana Poezji?. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony telefonicznie.
8. Spotkanie poetyckie, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody, przewidziane jest w pierwszej połowie lipca 2016 r. w siedzibie organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie oraz szczegółach. Są oni także zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane nagrody zasilą fundusz OKP ?Ściana Poezji? w Lublinie.
8. Nagrody i wyróżnienia finansowe zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Lublin oraz organizatora . (pula 2500 zł, wysokość poszczególnych stawek ustala organizator)
9. Na nagrodę główną prócz gratyfikacji finansowej, składa się wykonanie murala z wybranym wierszem laureata na jednej ze ścian przestrzeni miasta Lublina.
10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Rafał Rutkowski tel. 698 590 539
11. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator.
12. Nadesłanie wierszy na konkurs OKP ?Ściana Poezji? jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursowych i dalszych prezentacji nadesłanych prac, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Organizator:
OKP ?Ściana Poezji?
Zrealizowano w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin