Irena Duchowska

Home  »  Lista członków  »  Irena Duchowska

duchowska

Poetka, pedagog, fizyk, działaczka polska na Litwie. Pochodzi z Wileńszczyzny.

Urodzona 24 lipca 1955 r. Po ukończeniu studiów w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym wyjechała na Kowieńszczyznę. W latach 1977-2008 uczyła fizyki w Szkole Średniej w Akademii (rejon kiejdański) w centrum Litwy. Kolejno uzyskała tytuły konsultanta rejonu kiejdańskiego w dziedzinie reformy szkolnictwa na Litwie, starszego nauczyciela, później – nauczyciela metodyka. Przez wiele lat była członkiem Rady Szkoły, jej uczniowie uzyskiwali czołowe lokaty w rejonowych olimpiadach fizyki, zdobywając wyróżnienia państwowe.

W 1994 r. zakłożyła i została prezesem organizacji Związku Polaków Litwy na Laudzie (od 2000 r. – Stowarzyszenie Polaków Kiejdan). Redaguje i wydaje gazetkę „Głos z Laudy”. Organizatorka Festynów Kultury Polskiej „Znad Issy|. W 1994 r. założyła Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim, a kilka lat później została kierownik polskiego zespołu pieśni „Issa”, dla którego pisze piosenki. W 2003 r. znalazła się na liście dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie.

Od 2005 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu. Od 2010 r. jest prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Laudzie. Organizatorka spotkań Taize na Laudzie.

Twórczość poetycka jest jej pasją od wczesnej młodości. Przez długi czas pisała „do szuflady”. Namówiona przez rodzinę i przyjaciół decyduje się na publikację swoich wierszy. Ukazały się one w antologiach i almanachach poetyckich, m.in. w zbiorze Nie damy pogrześć mowy (wyd. Editon APAJTE, Paryż), Poezji dzisiaj (wyd. Ibis, Warszawa), „Panoramie Kresowej”  w Łomży, „Podstawach Narodowych” w Lublinie, „Biedroneczce” w Ciechanowcu, „Magazynie Wileńskim” i „Kurierze Wileńskim”, „Tygodniku Wileńszczyzny”, „Spotkaniach”,  „Rinkos aikšt” w Kiejdanach i innych.

Wiosną 2004 r. nawiązała kontakt ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, którego obecnie jest członkiem honorowym, co zaowocowało wydaniem trzech zbiorków poetyckich: Znad Issy (2004), Głos z Laudy (2005) i Mój Testament (2006). W 2007 r. w Kiejdanach wydany zostaje polsko-litewski tomik wierszy Miraże w tłumaczeniu syna, Kazimierza Duchowskiego. Krytycy podkreślają walory językowe, plastyczność wypowiedzi poetyckiej oraz patriotyczne przesłania utworów. Najnowsza pozycja tom We mgle (Biblioteczka Kurpiowska, t. 16). W jej wierszach widoczne są wpływy zarówno jej rodzinnej Wileńszczyzny jak i obecnej „małej ojczyzny” – regionu sienkiewiczowskiej Laudy. Autorka porusza trudne problemy Polaków mieszkujących tereny Kowieńszczyzny, ubolewa nad zanikiem polskich tradycji i języka w tym regionie. Otrzymała kilka odznaczeń za działalność polonijną.